ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

С цел подобряване и надграждане на предоставените бюлетини и други информационни материали, разработвани и разпоространявани от Български съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от представителството на ВКБООН в България отправяме покана за обратна връзка.